Unknown Words Processor BE EN RU ?

Табліца: 'words_processed' (Папярэднія 100Наступныя 100)


idwordaccentunknown_word_idlanguagecategory
49701барсикбарси+к501427ru?
49702кандртакандрта+501043be?
497030be?
497040be?
497050ruназоўнік
497060be?
497070be?
497080be?
49709папуляцыйна-экалагічныяпапуляцыйна-экалагічныя+515164be?
49710спрыяуспрыя+у516095be?
49711папуляцыйна-экалагічныміпапуляцы=йна-экалагі+чнымі515163beпрыметнік
49712селекцыйна-генетычнайселекцы=йна-генеты+чнай515179beпрыметнік
49713яблачкія+блачкі515237beназоўнік
49714робкімробкі+м528467be?
49715фоновыхфоновы+х516535beпрыметнік
49716фоновыхфо+новых516535be?
49717фоновыхфоновы+х516535beпрыметнік
49718шумовшумо+в516540ruназоўнік
49719ПалінуПалі+ну530314beназоўнік
49720кутлукутлу+533852be?
49721наушникинау+шники516513ruназоўнік
49722хідырхіды+р533865be?
49723лесабіялагічныхлесабіяла+гічных515144beлічэбнік
49724талмачталма+ч533824beназоўнік
49725талмачталма+ч533824be?
49726зуманзума+н533862be?
49727зуманазума+на533910be?
49728цімерціме+р533859be?
49729отписатьсяотписа+ться528482ruдзеяслоў
49730культурна-аздараўленчыхкульту=рна-аздараўле+нчых515142beпрыметнік
49731юшынскіхюшынскі+х533883be?
49732пачапіўпача+піў530315beдзеяслоў
49733гештальтгешта+льт515111beназоўнік
49734ппзппз528465beназоўнік
49735СмяглікаўСмягліка+ў518705ru?
49736СмяглікаўСмягліка+ў518705be?
49737СКИДКОЙСКИ+ДКОЙ516589ruназоўнік
49738цімерацімера+533882beпрыметнік
49739менглі-гірэйменглі-гірэ+й534141beвыклічнік
49740менглі-гірэяменглі-гірэя+533853be?
497410be?
49742талмачомталмачо+м533876be?
49743ГеннадийГенна+дий537795ruімя ўласнае
497440be?
49745зомбі-шоузо=мбі-шо+у537806beназоўнік
49746ялінкіялінкі+537849be?
49747КікоінаКікоіна+537809be?
49748талмачоўталмачо+ў533808beназоўнік
49749магутнастьмагу+тнасть528461beназоўнік
49750ОбычныйОбы+чный537819ruпрыметнік
49751хідырахідыра+533921beзайменнік
49752рассылкирассы+лки528491ruназоўнік
49753зменьшчыкзме+ньшчык536981beназоўнік
49754селекцыйна-генетычныяселекцы=йна-генеты+чныя515181beпрыметнік
49755зменьшчыкзме+ньшчык536981beназоўнік
49756лясьніклясьні+к536984beназоўнік
49757брызгбры+зг526455beназоўнік
49758лесараслінныялесараслі+нныя515150beпрыметнік
49759дзеляначныядзеля+начныя515193beпрыметнік
49760прышыхвастыпрышы+хвасты527632beімя ўласнае
49761аккумуляторомаккумуля+тором526452ruназоўнік
49762капремонтака=премо+нта537585ruназоўнік
49763покупаютпокупа+ют516891ruдзеяслоў
49764качествомка+чеством522460ruназоўнік
49765звонковзвонко+в516505ruназоўнік
49766Рок-н-роллРо=к-н-ро+лл537838beімя ўласнае
49767шматвяршынныхшма=твяршы+нных515235beпрыметнік
49768графикегра+фике537800ruназоўнік
49769літаратурна-культурнаялітарату=рна-культу+рная531692beпрыметнік
49770вызваленвы+звален530290beдзеяслоў
49771працістаяліпрацістая+лі530297beдзеяслоў
49772рэцанзентрэцанзе+нт543653be?
49773ЧистыйЧисты+й516539ru?
49774заказываютзаказываю+т521436be?
49775ВавиловаВави+лова547611ruімя ўласнае
49776теплуюте+плую528955ruпрыметнік
49777стоматологическуюстоматологи+ческую547613ruпрыметнік
49778ЧередниченкоЧередниче+нко547655ru?
49779неврологическогоневрологи+ческого571363ru?
49780чарнышовайчарнышо+вай533331beімя ўласнае
49781аўстраліаўстра+лі555795be?
49782міхайлаўнеміха+йлаўне536902be?
49783гинекологическойгинекологи+ческой547639ru?
49784СеменовичСеменови+ч547635ru?
49785ВиндовсВиндо+вс584841ru?
49786СковородкоСковородко+547627be?
49787аперблокапербло+к557029be?
49788аперблокапербло+к557029be?
49789аперблокапербло+к557029be?
49790компторкомпто+р584905be?
49791компторкомпто+р584905be?
49792компторкомпто+р584905be?
49793летиемлетие+м547640ru?
49794уключануклю+чан576872be?
49795ГартонГарто+н585089be?
497960be?
49797дыпмісііды=пмі+сіі547327beназоўнік
49798виндовсвиндо+вс584904ru?
49799виндовсвиндо+вс584904be?
49800ТестоваяТестовая+604808ru?

Перайсці да старонкі апрацоўкі невядомых слоў.

We would be glad to receive your feedback and suggestions via e-mail corpus.by@gmail.com.
Our other prototypes: corpus.by, ssrlab.grid.by (mirror with extensions), ssrlab.by.