Апрацоўка невядомых слоў BE EN RU ?

Табліца: 'words_processed' (Папярэднія 100)


idwordaccentunknown_word_idlanguagecategorymisprint
50443лэнсалэ+нса647118beімя ўласнае0
50450рухалісьру+халісь646440beдзеяслоў0
50451беларуска-кітайскаябелару=ска-кіта+йская646525beпрыметнік0
50452кітайска-беларускікіта=йска-белару+скі646526beпрыметнік0
50453НiкудыНiкуды+646599beзайменнік0
50454НiкудыНiкуды+646599beпрыслоўе0
50458кахоўкакахо+ўка634307beімя ўласнае0
50465внешняявне+шняя636949beпрыметнік0
50477гісторыка-біяграфічнагагісто=рыка-біяграфі+чнага637059beпрыметнік0
50478вільямвілья+м637055beімя ўласнае0
50479бэн-гурыёнабэ=н-гурыё+на637053beімя ўласнае0
50480мастакі-імігрантымастакі=-імігра+нты637069beназоўнік0
50481мікрагістарычныхмі=крагістары+чных637070beпрыметнік0
50482рэпублікацыярэ=публіка+цыя637074beназоўнік0
50483спекулятыўныяспекуляты+ўныя637076beпрыметнік0
50484ірвінгі+рвінг637064beімя ўласнае0
50486ІнфалініяІнфалі+нія600593beназоўнік0
50487КупаваКупа+ва600605beімя ўласнае0
50489МадонаМадо+на600614beімя ўласнае0
50490МадонуМадо+ну600615beімя ўласнае0
50491сенегалсенега+л600466beімя ўласнае0
50493нелінейнасцьнеліне+йнасць600446beназоўнік0
50494нелінейнасцьнеліне+йнасць600446beназоўнік0
50495медыйнасцьмеды+йнасць600438beназоўнік0
50496візуалізуеццавізуалізу+ецца600389beдзеяслоў0
50497інфармацыйна-тэхналагічныхінфармацы=йна-тэхналагі+чных600421beпрыметнік0
50498інфармацыйна-тэхналагічнайінфармацы=йна-тэхналагі+чнай600420beпрыметнік0
50499жанрава-стылявоежа=нрава-стыляво+е600406beпрыметнік0
50500жанрава-стылявомужа=нрава-стыляво+му600407beпрыметнік0
50501зместава-фармальнаезме=става-фарма+льнае600413beпрыметнік0
50502гратэскна-сатырычнымгратэ=скна-сатыры+чным600399beпрыметнік0

Перайсці да старонкі апрацоўкі невядомых слоў.

Мы будзем рады атрымаць зваротную сувязь ад Вас на e-mail corpus.by@gmail.com.
Нашы іншыя прататыпы: corpus.by, ssrlab.grid.by mirror, ssrlab.by.