Табліца: 'words_processed' (Папярэднія 100)


idwordaccentunknown_word_idlanguagecategorymisprint
52505морганаммо+рганам833962beімя ўласнае0
52508морганмо+рган833963beімя ўласнае0
52509морганмо+рган833963beімя ўласнае0
52511фінбергфі+нберг833501beімя ўласнае0
52519таранцінатаранці+на832985beімя ўласнае0
52524спілбергаспі+лберга832749beімя ўласнае0
52525стывенасты+вена832751beімя ўласнае0
52526шындлерашы+ндлера832759beімя ўласнае0
52527космасако+смаса832806beназоўнік0
52530бацьковабацько+ва831468beпрыметнік0
52531алвеса+лвес830364beімя ўласнае0
52535талашуталашу+828793beімя ўласнае0
52537растанраста+н828096beімя ўласнае0
52538юліушю+ліуш828217beімя ўласнае0
52544дрыгавіцкідрыгаві+цкі813520beімя ўласнае0
52545зайкоўскімзайко+ўскім813523beімя ўласнае0
52547кафкука+фку812759beімя ўласнае0
52549найранейшаенайране+йшае812387beпрыметнік0
52550моўна-стылістычныямоўна-стылістычныя+670282be?0
52551самавыліваюццасамавыліваюцца+591641be?0
52552прустапру+ста812769beімя ўласнае0
52554наташынната+шын526027beімя ўласнае0
52557ангіяграфііангіяграфіі+612579be?0
52558говардго+вард811134beімя ўласнае0
52560астануастану+810894beімя ўласнае0
52562людаслю+дас810912beімя ўласнае0
52564румбуцісрумбу+ціс810926beімя ўласнае0
52565кудасавайкуда+савай810649beімя ўласнае0
52566патрушавапа+трушава810138beімя ўласнае0
52567снікерсысні+керсы810317beназоўнік0
52568аграрна-тэхнічнымагра=рна-тэхні+чным761403beпрыметнік0
52569зроказро+ка760713beназоўнік0
52570пісалпіса+л760721beдзеяслоў0
52571дзянісамдзяні+сам759432beімя ўласнае0
52572калакольцавакалако+льцава759401beімя ўласнае0
52573бадлербадле+р759182beімя ўласнае0
52574артымовічартымо+віч759181beімя ўласнае0
52575амерыкаме+рык759178beімя ўласнае0
52586лдпблдпб826829beабрэвіятура0
52589маньковічманько+віч754846beімя ўласнае0

Перайсці да старонкі апрацоўкі невядомых слоў.