Апрацоўка невядомых слоў BE EN RU ?

Табліца: 'words_processed' (Папярэднія 100)


idwordaccentunknown_word_idlanguagecategory
49731юшынскіхюшынскі+х533883be?
49732пачапіўпача+піў530315beдзеяслоў
49733гештальтгешта+льт515111beназоўнік
49734ппзппз528465beназоўнік
49736СмяглікаўСмягліка+ў518705be?
49738цімерацімера+533882beпрыметнік
49739менглі-гірэйменглі-гірэ+й534141beвыклічнік
49740менглі-гірэяменглі-гірэя+533853be?
497410be?
49742талмачомталмачо+м533876be?
497440be?
49745зомбі-шоузо=мбі-шо+у537806beназоўнік
49746ялінкіялінкі+537849be?
49747КікоінаКікоіна+537809be?
49748талмачоўталмачо+ў533808beназоўнік
49749магутнастьмагу+тнасть528461beназоўнік
49751хідырахідыра+533921beзайменнік
49753зменьшчыкзме+ньшчык536981beназоўнік
49754селекцыйна-генетычныяселекцы=йна-генеты+чныя515181beпрыметнік
49755зменьшчыкзме+ньшчык536981beназоўнік
49756лясьніклясьні+к536984beназоўнік
49757брызгбры+зг526455beназоўнік
49758лесараслінныялесараслі+нныя515150beпрыметнік
49759дзеляначныядзеля+начныя515193beпрыметнік
49760прышыхвастыпрышы+хвасты527632beімя ўласнае
49766Рок-н-роллРо=к-н-ро+лл537838beімя ўласнае
49767шматвяршынныхшма=твяршы+нных515235beпрыметнік
49769літаратурна-культурнаялітарату=рна-культу+рная531692beпрыметнік
49770вызваленвы+звален530290beдзеяслоў
49771працістаяліпрацістая+лі530297beдзеяслоў
49772рэцанзентрэцанзе+нт543653be?
49774заказываютзаказываю+т521436be?
49780чарнышовайчарнышо+вай533331beімя ўласнае
49781аўстраліаўстра+лі555795be?
49782міхайлаўнеміха+йлаўне536902be?
49786СковородкоСковородко+547627be?
49787аперблокапербло+к557029be?
49788аперблокапербло+к557029be?
49789аперблокапербло+к557029be?
49790компторкомпто+р584905be?
49791компторкомпто+р584905be?
49792компторкомпто+р584905be?
49794уключануклю+чан576872be?
49795ГартонГарто+н585089be?
497960be?
49797дыпмісііды=пмі+сіі547327beназоўнік
49799виндовсвиндо+вс584904be?
498010be?
49802ПрывтаннеПрывтанне+584405be?
49803ПрывтаннеПрывтанне+584405be?
49804textittextit607834be?
49805презідэнтапрезідэнта+547568be?
49810ЦуранЦура+н627928be?
498110be?
49813кккк547056be?
49814пострэдагаваннепострэдагаванне+587289be?
49815пострэдагаваннепострэдагаванне+587289be?
49817regnumregnum530143be?
49819deteydetey548105be?
49821пакладокпакладо+к589405beназоўнік
49823алгарытмаваннюалгарытмава+нню602970beназоўнік
49824безбар'ернайбезбар'е+рнай594625beпрыметнік
49826брэкбрэ+к589386beназоўнік
49827інавацыйнасцюінавацы+йнасцю592964beназоўнік

Перайсці да старонкі апрацоўкі невядомых слоў.

Мы будзем рады атрымаць зваротную сувязь ад Вас на e-mail corpus.by@gmail.com.
Нашы іншыя прататыпы: corpus.by, ssrlab.grid.by (люстэрка з пашырэннямі), ssrlab.by.