Table: 'words_processed' (Previous 100)


idwordaccentunknown_word_idlanguagecategorymisprint
51823старыкевічастарыке+віча681684beімя ўласнае0
51824старыкевічаўстарыке+вічаў681685beімя ўласнае0
51825мохаўмо+хаў681639beімя ўласнае0
51826ліставаццалістава+цца681827beдзеяслоў0
51827ліставалісялістава+ліся681825beдзеяслоў0
51828пятровічахпятро+вічах681915beімя ўласнае0
51829смаліста-чорнуюсмалі=ста-чо+рную681927beпрыметнік0
51830лістуемсялісту+емся682161beдзеяслоў0
51831падрыхтаваўшагападрыхтава+ўшага682204beпрыметнік0
51833есенінаесе+ніна678404beімя ўласнае0
51834стафста+ф677868beімя ўласнае0
51836любчайлю+бчай676629beімя ўласнае0
51838фаінайфаі+най676639beімя ўласнае0
51839фаіныфаі+ны676641beімя ўласнае0
51841дубінінайдубі+нінай676687beімя ўласнае0
51843афіцыйна-ўрачыстыафіцы=йна-ўрачы+сты677148beпрыметнік0
51844дэлікатэсамідэлікатэ+самі675747beназоўнік0
51845кірылюккірылю+к675236beімя ўласнае0
51848вастраковавастрако+ва675232beімя ўласнае0
51850ажырэннемажырэ+ннем675703beназоўнік0
51851ходзінхо+дзін673781beімя ўласнае0
51855зісерзі+сер662798beімя ўласнае0
51856прыповесціпрыпо+весці662709beназоўнік0
51857катарынайкатары+най718564beімя ўласнае0
51859патсдампатсда+м532116beімя ўласнае0
51860патсдамапатсда+ма532117beімя ўласнае0
51861краснадаркраснада+р532105beімя ўласнае0
51865даўгабродскаядаўгабро+дская546952beімя ўласнае0
51866рэянтовічрэянто+віч546041beімя ўласнае0
51868абасабляюццаабасабля+юцца545247beдзеяслоў0
51871мсціслаўлюмсцісла+ўлю544801beімя ўласнае0
51875Тэст-драйвыТэ=ст-дра+йвы543235beназоўнік0
51880інфармацыйна-кансультацыйнаяінфармацы=йна-кансультацы+йная542861beпрыметнік0
51891прайснерампра+йснерам541112beімя ўласнае0
51893шабановічшабано+віч537772beімя ўласнае0
51895з'наемаз'наема+536992be?0
51901КурбыкаКурбы+ка625761beімя ўласнае0
51903ЗанусіЗану+сі623933beімя ўласнае0
51904крыстоферсанкрысто+ферсан575523beімя ўласнае0
51907ладуцькіладу+цькі702659beімя ўласнае0
51908мілюкоўмілюко+ў536320beімя ўласнае0
51909англа-бурскаяа=нгла-бу+рская536199beпрыметнік0
51910бірмабі+рма536211beімя ўласнае0
51911брытанікабрыта+ніка536213beімя ўласнае0
51912гагенгаге+н536233beімя ўласнае0
51913калігулакалі+гула536270beімя ўласнае0
51914ермакомермако+м536254beімя ўласнае0
51917клаўдзійкла+ўдзій536283beімя ўласнае0
51919махмудземахму+дзе536317beімя ўласнае0
51920негвалтоўнаенегвалто+ўнае536329beпрыметнік0
51921рузвельтару+звельта536360beімя ўласнае0
51923руска-японскуюру=ска-япо+нскую536362beпрыметнік0
51924цюдораўцюдо+раў536417beімя ўласнае0
51932баскервільскагабаскерві+льскага703600beпрыметнік0
51933вучоны-філосафвучо=ны-філо+саф703601beназоўнік0
51938багушэвічавубагушэ+вічаву681800beпрыметнік0
51940царквушкіцаркву+шкі681484beназоўнік0
51941мардасянмардася+н679390beімя ўласнае0
51944радрыгесарадры+геса678197beімя ўласнае0
51945рычыры+чы677310beімя ўласнае0
51947лагiнла+гiн677498beімя ўласнае0
51948логiнло+гiн677499beназоўнік0
51950карваякарва+я647225beімя ўласнае0
51955мечыслаўмечысла+ў725306beімя ўласнае0
51956шымялевічшымяле+віч725316beімя ўласнае0
51957шымялевічашымяле+віча725330beімя ўласнае0
51961фпміфпмі+548796beабрэвіятура0
51976пухавічахпу+хавічах705862beімя ўласнае0
51977васільвасі+ль706005beімя ўласнае0
51978ганнуга+нну706019beімя ўласнае0
51979васілявасіля+706006beімя ўласнае0
51980губарэвічыгубарэ+вічы705272beімя ўласнае0
51983чарльзамча+рльзам716939beімя ўласнае0
51984наважылаванаважы+лава712094beімя ўласнае0
51985станіславаўстанісла+ваў711375beімя ўласнае0
51993завішнюкзавішню+к712324beімя ўласнае0
51994мужчын-гаспадароўмужчы=н-гаспадаро+ў712818beназоўнік0
51997трыптыхтры+птых712731beназоўнік0
51998чаплініядачаплінія+да713121beназоўнік0
51999матывавальнамуматывава=льнаму+713004beпрыметнік0
52001турсевічтурсе+віч712635beімя ўласнае0
52002перагудаваперагу+дава712836beімя ўласнае0
52003цянь-шаняця=нь-ша+ня713438beімя ўласнае0
52004граматыка-стылістычныхграма=тыка-стылісты+чных713505beпрыметнік0
52005яновічыяно+вічы713545beімя ўласнае0
52007хібінхібі+н713502beімя ўласнае0
52008антарыаанта+рыа713329beімя ўласнае0
52009лімпаполімпапо+713357beімя ўласнае0
52012мадагаскарамадагаска+ра711994beімя ўласнае0
52015варанюквараню+к711192beімя ўласнае0
52016варанюквараню+к711192beімя ўласнае0
52017рыбчонакрыбчо+нак710542beімя ўласнае0
52020нікасіінікасі+і709877beімя ўласнае0

Go to page of unknown words processing.