Table: 'words_processed' (Previous 100)


idwordaccentunknown_word_idlanguagecategorymisprint
53601блогеркабло+герка694094beназоўнік0
53602арэхваарэхва+648029be?0
53603рфпрфп612653be?0
53604рфпрфп612653be?0
53605экг-крытэрыяўэкг-крытэрыя+ў612681be?0
53606іч-спектраскапіііч-спектраскапіі+842151be?0
53607рэваскулярызацыірэваскулярызацыі+612654be?0
53608ліцэнзіятуліцэнзіяту+668512beназоўнік0
53609leftanteriorleftanterior612566??прыметнік1
53610cardiolitecardiolite612562??назоўнік0
53611нямерныянямерныя+777400beпрыметнік0
53612дабутамінавымдабутамінавы+м612599be?0
53613дзядзкідзядзкі+534825be?0
536140be?0
53615diplodocidaediplodocidae553862be?0
53616даразведкідаразведкі+589102be?0
536170be?0
53618маленячкімаленячкі+647827beназоўнік0
53619створанныхстворанны+х795645be?0
53620яхімаўшчынеяхімаўшчыне+530113be?0
53621вазадзілатацыювазадзілатацыю+612590be?0
53622міякардыяльныхміякардыяльны+х612635be?0
53623сулімасулі+ма649235beімя ўласнае0
53624цекистыцеки+сты649443ruназоўнік0
53625эндэцкагаэндэ+цкага649675beпрыметнік0
53626хадециюхаде+цию649673ruназоўнік0
53627антыпольскасціа=нтыпо+льскасці649653beназоўнік0
53628этнатрансфармацыйныхэ=тнатрансфармацы+йных649635beпрыметнік0
53629этнаканфесійныміэ=тнаканфесі+йнымі649634beпрыметнік0
53630цэдлікцэдлі+к707417beназоўнік0
53631інатропнаеінатропнае+612612be?0
53632інатропнаеінатропнае+612612be?0
53633арбутамінарбутамі+н612583be?0
53634старастіста+расті795643be?0
53635старастістарасті+795643ru?0
53636старастістарасті+795643beназоўнік0
53637старастістарасті+795643ru?0
53638anibelanibel630777ru?0
53639валер'евічвалер'еві+ч551912ruімя ўласнае0
53640валер'евічвалер'еві+ч551912be?1
53641валер'евічвалер'еві+ч551912ru?0
53642бронхаспазмбронха+спазм612588beназоўнік1
536430be?0
53644кардыяміяпатыяйкардыяміяпатыя+й612620be?1
53645кардыяміяпатыяйкардыяміяпатыя+й612620be?0
53646айтишникиайтишники+832914ru?0
53647айтишникиайтишники+832914ru?0
53648ШиндаусШи+ндаус584840ruназоўнік0
53649румелиюруме+лию629434ruімя ўласнае0
53650гіберніруючагагіберніруючага+612596be?0
53651гіберніруючагагіберніруючага+612596beназоўнік0
53652гіберніруючагагіберніруючага+612596beназоўнік0
53653гіберніруючагагіберніруючага+612596beдзеепрыметнік0
53654замерымзаме+рым636636beдзеяслоў0
53655жгіжгі+636667be?0
53656эмісаэміса+649885be?0
53657дапамінавайдапамінава+й612604beназоўнік0
53658комбікукомбіку+636641be?1
53659паасцярожнейпаасцяро+жней598557beпрыслоўе0
53660радыефармацэўтычныхрадыефармацэўтычны+х612649be?0
53661армарияармария+630994ru?0
53662трэдмілтрэдмі+л612671be?0

Go to page of unknown words processing.