Обработка неизвестных слов BE EN RU ?

Табліца: 'words_processed' (Папярэднія 100)


idwordaccentunknown_word_idlanguagecategory
49635ломоносоваломоно+сова469540ruімя ўласнае
49637МогилёвМогилё+в409438ruімя ўласнае
49638ОписаниеОписа+ние458739ruназоўнік
49645ЕлАЗЕлА+З444798ruабрэвіятура
49646паравербальнуюпа=раверба+льную457641ruпрыметнік
49647холдингехо+лдинге458704ruназоўнік
49650вечернемвече+рнем445351ruпрыметнік
49651хоббитхо+ббит445522ruназоўнік
49652хоббитухо+ббиту445528ruназоўнік
49655бегутбегу+т265021ruдзеяслоў
49656художественномхудо+жественном276500ruпрыметнік
49657посвященнойпосвяще+нной204468ruпрыметнік
49658хлёсткаяхлё+сткая352784ruпрыметнік
49659кольцамико+льцами416870ruназоўнік
49660ВитебскийВи+тебский421004ruпрыметнік
49661ГомельскийГо+мельский421128ruпрыметнік
49663перецпе+рец399867ruназоўнік
49664забылзабы+л392724ruдзеяслоў
49665АртёмАртё+м402183ruімя ўласнае
49666землёйземлё+й429227ruназоўнік
49667тьметьме+370236ruназоўнік
49668ребромребро+м312853ruназоўнік
49673широкиеширокие+194503ru?
49701барсикбарси+к501427ru?
497050ruназоўнік

Перайсці да старонкі апрацоўкі невядомых слоў.

Мы будем рады получить обратную связь от Вас на e-mail corpus.by@gmail.com.
Другие наши прототипы: corpus.by, ssrlab.grid.by (зеркало с расширениями), ssrlab.by.