Апрацоўка невядомых слоў BE EN RU ?

Табліца: 'words_processed' (Папярэднія 100)


idwordaccentunknown_word_idlanguagecategory
49568ЗначонакЗначо+нак432821beімя ўласнае
49569АверсэвАверсэ+в171834beімя ўласнае
49570падарпада+р309509beназоўнік
49571паўсекундыпаўсеку+нды310514beназоўнік
49572разэтакразэ+так367470beназоўнік
49573рэзануларэзану+ла350175beдзеяслоў
49574несалодканесало+дка288059beпрыметнік
49575вострауво+страу433875beназоўнік
49576шчымілашчымі+ла297319beдзеяслоў
49577хмарыныхма+рыны296240beназоўнік
49578датумкаладату+мкала342629beназоўнік
49579кудысцікуды+сці306012beпрыслоўе
49580спачувальнікаўспачува+льнікаў368923beназоўнік
49581гродскагагро+дскага281444beпрыметнік
49582памылачкіпамы+лачкі289471beназоўнік
49583няслабанясла+ба288437beпрыметнік
49584насельніцтанасе+льніцта287565beназоўнік
49585хмурнаватахмурнава+та352812beназоўнік
49586ненадрукаваныхненадрукава+ных363691beпрыметнік
49587гырчалігырча+лі281600beдзеяслоў
49588ПіншчыныПі+ншчыны374100beімя ўласнае
49589малодостьмалодо+сть437055be?
49590лемантавацьлемантава+ць345505be?
49596алсоа+лсо401972be?
49599вконцевконце+401974be?
49621эвмэ+вм469607beабрэвіятура
49624ГарабецГарабе+ц200900beімя ўласнае
49625ПатапавайПата+павай201129beімя ўласнае
49626прыпаданнепрыпада+нне201924beназоўнік
49630ЦНСЦНС444343beабрэвіятура
49632БрДУБрДУ+100704beабрэвіятура
49633АляхновічАляхно+віч173197beімя ўласнае
49636МікашэвічыМікашэ+вічы440831beімя ўласнае
49639карыстуеццакарысту+ецца469533beдзеяслоў
49640мяжахмяжа+х469553beназоўнік
49641мяжамімяжа+мі469552beназоўнік
49642пошукепо+шуке469574beназоўнік
49643размаўленняразмаўле+ння469583beназоўнік
49644ЕлАЗЕлА+З444798beабрэвіятура
49648цытуемыхцыту+емых469597beпрыметнік
49649экстранайэ+кстранай444344beпрыметнік
49653міждысцыплінарныемі=ждысцыпліна+рные469547beпрыметнік
49654міссіймі+ссій469548beназоўнік
49662ЛеванцэвічЛеванцэ+віч421526beімя ўласнае
49669РНПЦРНПЦ420130be?
49670дыскурсадыскурса+282511be?
49671паэта-мастакапаэта-мастака+182641be?
49672рабінеррабіне+р469582be?
49674голкахголка+х301614beпрыназоўнік
49675ХУЙХУ+Й405328beназоўнік
49676ХУЙХУ+Й405328beпрыметнік
49677ХУЙХУ+Й405328beлічэбнік
49678ХУЙХУ+Й405328beзайменнік
49679ХУЙХУ+Й405328beдзеяслоў
49680ХУЙХУ+Й405328beпрыслоўе
49681ХУЙХУ+Й405328be?
49682ХУЙХУ+Й405328beдзеепрыметнік
49683ХУЙХУ+Й405328beназоўнік
49684ХУЙХУ+Й405328beназоўнік
49685isbnisbn236596beназоўнік
49686isbnisbn236596beпрыметнік
49687нацйіснуўнацйісну+ў208319be?
49688нацйіснуўнацйісну+ў208319be?
49689нацйіснуўнацйісну+ў208319be?
49690нацйіснуўнацйісну+ў208319be?
49691нацйіснуўнацйісну+ў208319be?
49692нацйіснуўнацйісну+ў208319be?
49693пяцілістковыпяці=лістко+вы373369beпрыметнік
49694зернекамбайнзернекамба+йн379055beназоўнік
496950be?
49696казлякевічыказляке+вічы477529beімя ўласнае
49697свмсвм477492be?
496980be?
49699прыорбанкпрыорба+нк499147beназоўнік
497000beназоўнік
49702кандртакандрта+501043be?
497030be?
497040be?
497060be?
497070be?
497080be?
49709папуляцыйна-экалагічныяпапуляцыйна-экалагічныя+515164be?
49710спрыяуспрыя+у516095be?
49711папуляцыйна-экалагічныміпапуляцы=йна-экалагі+чнымі515163beпрыметнік
49712селекцыйна-генетычнайселекцы=йна-генеты+чнай515179beпрыметнік
49713яблачкія+блачкі515237beназоўнік
49714робкімробкі+м528467be?
49715фоновыхфоновы+х516535beпрыметнік
49716фоновыхфо+новых516535be?
49717фоновыхфоновы+х516535beпрыметнік
49719ПалінуПалі+ну530314beназоўнік
49720кутлукутлу+533852be?

Перайсці да старонкі апрацоўкі невядомых слоў.

Мы будзем рады атрымаць зваротную сувязь ад Вас на e-mail corpus.by@gmail.com.
Нашы іншыя прататыпы: corpus.by, ssrlab.grid.by (люстэрка з пашырэннямі), ssrlab.by.