Апрацоўка невядомых слоў BE EN RU ?

Табліца: 'words_processed' (Папярэднія 100)


idwordaccentunknown_word_idlanguagecategory
45993талокатало+ка254521beназоўнік
45994тапчэўскагатапчэ+ўскага254523be?
45995тапчэўскітапчэ+ўскі254524be?
45996тарханіётатарханіё+та254526beназоўнік
45997тарханіётутарханіё+ту254527beназоўнік
45998тастаманттаста+мант254528beназоўнік
45999татрыта+тры254529beназоўнік
46000тацянайтаця+най254533beназоўнік
46001тацяначкатаця+начка254534beназоўнік
46002таюцьта+юць254535beдзеяслоў
46005тмутараканьтмутарака+нь254546beназоўнік
46006тобіяшто+біяш254547beназоўнік
46007толікато+ліка254549beназоўнік
46008тоўкачто+ўкач254553beназоўнік
46009тракціртракці+р254554beназоўнік
46010транятатраня+та254555beназоўнік
46011трапаштрапа+ш254556beназоўнік
46012траўгутатра+ўгута254557beназоўнік
46013трах-бахтра=х-ба+х254558be?
46014трахіміхатрахі+міха254559beназоўнік
46015траянаватрая+нава254560be?
46016трзбатрзба+254562be?
46017троітро+і254563beназоўнік
46018трокаўтро+каў254564beназоўнік
46019трохі-трохітро=хі-тро+хі254566beпрыслоўе
46020трубніцкітрубні+цкі254568be?
46021трубніцкімтрубні+цкім254569be?
46023трудныятру+дныя254571beпрыметнік
46024трыбуховічтрыбухо+віч254573beназоўнік
46025трыхонамтрыхо+нам254577beназоўнік
46026трыхонутрыхо+ну254578beназоўнік
46027туганавічытуга+навічы254582beназоўнік
46028тульту+ль254585beназоўнік
46029туманецтумане+ц254586beназоўнік
46030туманоктумано+к254587beназоўнік
46031тумашутума+шу254589beназоўнік
46032турчыноўскагатурчыно+ўскага254594be?
46033турчыноўскагатурчыно+ўскага254594be?
46034туфтатуфта+254595beназоўнік
46035тфутфу+254596be?
46036тыдзень-дваты=дзень-два+254598beпрыслоўе
46037тэадорыхатэадо+рыха254604beназоўнік
46038уваскрашэнцаўуваскрашэ+нцаў254606beназоўнік
46039узнажузна+ж254611be?
46040узнацьузна+ць254613beдзеяслоў
46041узрокамузро+кам254614be?
46042узьняўсяузьня+ўся254616beдзеяслоў
46043уладакаула+дака254618beназоўнік
46044уладзікамула+дзікам254620beназоўнік
46045уладзімеруладзі+мер254621beназоўнік
46046уладзіміравічауладзі+міравіча254622beназоўнік
46047уладзіміраўуладзі+міраў254623be?
46048уладзіміраўнауладзі+міраўна254624beназоўнік
46049уладзімірыуладзі+міры254625beназоўнік
46050уладзькаула+дзька254626beназоўнік
46051уладысяула+дыся254627beназоўнік
46052уласавічула+савіч254628beназоўнік
46053уласула+с254629beназоўнік
46054улляныулля+ны254631beназоўнік
46055улыу+лы254632beназоўнік
46056ультрамозгу=льтрамо+зг254633beназоўнік
46057умесцеуме+сце254638be?
46058умэнтумэ+нт254642be?
46059унучауну+ча254643beназоўнік
46060упэўненупэ+ўнен254645beпрыметнік
46061уралаваура+лава254648be?
46062урсулаурсу+ла254651beназоўнік
46063уршуляуршу+ля254653beназоўнік
46064усеваладамусе+валадам254654beназоўнік
46065успляснулауспля+снула254655beдзеяслоў
46066усхваціўсяусхваці+ўся254657beдзеяслоў
46067усяславічусясла+віч254660beназоўнік
46068філамацкагафіламацкага+254715beпрыметнік
46069вучань-уцякачвучань-уцяка+ч356520beназоўнік
46070ліўнялі+ўня270012be?
46071ліўнялі+ўня270012be?
46072шляхцічшля+хціч254945be?
46073хахлахахла+276328be?
46074бабстваба+бства340325beназоўнік
46075двомдво+м267288beлічэбнік
46076буркацельбуркаце+ль265553beназоўнік
46077васкросваскро+с265796beдзеяслоў
46078хохлікхо+хлік296272beназоўнік
46079кабацікукаба+ціку268911beназоўнік
46080сяменнікісяме+ннікі275306beназоўнік
46081вя-аснавя-асна+356821beназоўнік
46082якаразякара+з353795be?
46083якаразякара+з353795beпрыслоўе
46084КагутКа+гут171036beназоўнік
46085табятабя+400152beзайменнік
46086азярышчанскіхазярышчанскі+х264568be?
46087люа-лялю+а-ля270101beлічэбнік

Перайсці да старонкі апрацоўкі невядомых слоў.

Мы будзем рады атрымаць зваротную сувязь ад Вас на e-mail corpus.by@gmail.com.
Нашы іншыя прататыпы: corpus.by, ssrlab.grid.by (люстэрка з пашырэннямі), ssrlab.by.