Апрацоўка невядомых слоў BE EN RU ?

Табліца: 'words_processed' (Папярэднія 100)


idwordaccentunknown_word_idlanguagecategory
49458кустаркуста+р260800beназоўнік
49459кутаісікутаі+сі260801beназоўнік
49460куфайкукуфа+йку260802beназоўнік
49461кухлікку+хлік260803beназоўнік
49462кухтавайку+хтавай260804be?
49463кушляныкушля+ны260805be?
49464кхе-кхекхе=-кхе+260806beвыклічнік
49465кхікхі+260807be?
49466кярпецкікярпе+цкі260809be?
49467лабудаўла+будаў260810be?
49468лаваюцьлава+юць260811beдзеяслоў
49469лавушкулаву+шку260813beназоўнік
49470НВКНВК424875beабрэвіятура
49471лагаэдлагаэ+д260814beназоўнік
49472лагодненькалаго+дненька260815beпрыслоўе
49473лагпунктаўла=гпу+нктаў260816beназоўнік
49474лагпунктахла=гпу+нктах260817beназоўнік
49475лагпунктыла=гпу+нкты260818beназоўнік
49476лагуцкімлагуцкі+м260819be?
49477лазаравала+зарава260820be?
49478лазенкіла+зенкі260821beназоўнік
49479лакотулако+ту260822beназоўнік
49480лакцямілакця+мі260823beназоўнік
49481ламаначкулама+начку260824beназоўнік
49482ламілаламі+ла260826beдзеяслоў
49483лангфелала+нгфела260827beназоўнік
49485лапацінулапа+ціну260829beназоўнік
49486лапацічахлапа+цічах260830beназоўнік
49487лапцеўлапце+ў260832beназоўнік
49488лапшангалапша+нга260833beназоўнік
49489ларывонуларыво+ну260834beназоўнік
49490ласкагала+скага260835beназоўнік
49491латарэйкілатарэ+йкі260837beназоўнік
49492латыголалатыго+ла260838beназоўнік
49493латыголічылатыго+лічы260839beназоўнік
49494латыголічлатыго+ліч260840beназоўнік
49495лаурылау+ры260841beназоўнік
49496лаўжолаўжо+260842beназоўнік
49497лаўчынскілаўчы+нскі260844be?
49498лаўчэнялаўчэ+ня260845beназоўнік
49499лацінамоўнагалаці=намо+ўнага260846beпрыметнік
49500лацінамоўныялаці=намо+ўныя260847beпрыметнік
49501леакадзіюлеака+дзію260849beназоўнік
49502лебедзевале+бедзева260850beназоўнік
49503лебедзеўле+бедзеў260851beназоўнік
49504лебедулебеду+260852beназоўнік
49505лебядзяналебядзя+на260854beназоўнік
49506лебядзянлебядзя+н260855beназоўнік
49507легатовічлегато+віч260856beназоўнік
49508легкавічоклегкавічо+к260857beназоўнік
49509ледзьвале+дзьва260858be?
49510лелявелемлеляве+лем260864beназоўнік
49511лемяхілемя+хі260865beназоўнік
49512леначкале+начка260866beназоўнік
49513лесавічылесавічы+260868beназоўнік
49514лесачкахле+сачках260869beназоўнік
49515лесачкіле+сачкі260870beназоўнік
49516летувелетуве+260873beназоўнік
49517летувойлетуво+й260876beназоўнік
49518леціцёлеціцё+260877beдзеяслоў
49519лешчукалешчука+260879beназоўнік
49520лёгка-лёгкалё=гка-лё+гка260881beпрыслоўе
49521лёзунгаўлё+зунгаў260883beназоўнік
49522ЯкубёнакЯкубёна+к410741be?

Перайсці да старонкі апрацоўкі невядомых слоў.

Мы будзем рады атрымаць зваротную сувязь ад Вас на e-mail corpus.by@gmail.com.
Нашы іншыя прататыпы: corpus.by, ssrlab.grid.by (люстэрка з пашырэннямі), ssrlab.by.