Unknown Words Processor BE EN RU ?

Табліца: 'words_processed' (Папярэднія 100)


idwordaccentunknown_word_idlanguagecategory
45301паўлінкайпаўлі+нкай253839beназоўнік
45302паўлінкіпаўлі+нкі253840beназоўнік
45303паўліхапа+ўліха253841beназоўнік
45304паўлыпа+ўлы253842beназоўнік
45305паўлюковыхпаўлюко+вых253843beпрыслоўе
45306паўлючокпаўлючо+к253844beназоўнік
45307паўсюдыпаўсю+ды253847beпрыслоўе
45308паўсялапаўся+ла253848be?
45309пахамокпахамо+к253849beназоўнік
45310пахнуліпахну+лі253851beдзеяслоў
45311пацапа+ца253853beназоўнік
45312паціхонькупаціхо+ньку253855beпрыслоўе
45313пача-ліпача-лі+253858beдзеяслоў
45314па-рускіпа-ру+скі253861beпрыслоўе
45315па-сляпа-сля+253862be?
45316пачтароўпачтаро+ў253863beназоўнік
45317паэт-гуманістпаэ=т-гумані+ст253865beназоўнік
45318паэт-прафесарпаэ=т-прафе+сар253866beназоўнік
45319п'янп'я+н253868beпрыметнік
45320паяспая+с253870beназоўнік
45321цягникицягники+388790ruназоўнік
45322пярыядпяры+яд388791beназоўнік
45323снягирыснягиры+388789ruназоўнік
45324снегирыснегиры+388787ruназоўнік
45325Мінск-НавіныМі=нск-Наві+ны382367be?
45326олавао+лава389231beназоўнік
45327ФельдбаўхФельдба+ўх387079beімя ўласнае
45328ФельдбаўхаФельдба+ўха387078beімя ўласнае
45329гальмуга+льму357012be?
45330пышнавусыяпы=шнаву+сыя367194beпрыметнік
45331снасцяўсна+сцяў293616beназоўнік
45332вольнасцяўво+льнасцяў300526beназоўнік
45333онімыо+німы309205beназоўнік
45334свячасвяча+254240beназоўнік
45335дальбодальбо+259644be?
45336загоршчынскізаго+ршчынскі260020beпрыметнік
45337капыцікікапы+цікі260455beназоўнік
45338мяхоммяхо+м261347beназоўнік
45339пастрыжнымпастры+жным261963beпрыметнік
45340пастрыжныпастры+жны261964beпрыметнік
45341рамёнахрамё+нах262471beназоўнік
45342бартомбарто+м265151beназоўнік
45343вампір-трававампі=р-трава+265750beназоўнік
45344горлінкаго+рлінка266875beназоўнік
45345дыгацьды+гаць267692beдзеяслоў
45346жалкіжалкі+267826beпрыметнік
45347зеляпанызеляпа+ны268423be?
45348зрабіцізрабі+ці268575beдзеяслоў
45349ларэцларэ+ц269842beназоўнік
45350мужа-нябожчыкаму=жа-нябо+жчыка270754beназоўнік
45351пастрыжногапастрыжно+га272387beпрыметнік
45352прыцёгсяпрыцё+гся273421beдзеяслоў
45353уласьцьула+сьць315954beназоўнік
45354ўсе-ткіўсе+-ткі316458beчасціца
45355аканомшаакано+мша339845beназоўнік
45356арачкіа+рачкі340074beназоўнік
45357асліхіаслі+хі340151beназоўнік
45358карункава-змрочныякару=нкава-змро+чныя344769beпрыметнік
45359касазвонныкасазво+нны344788beпрыметнік
45360князь-вісускня=зь-ві+сус345034beназоўнік
45361коней-двухгодакко=ней-двухго+дак345074beназоўнік
45362лайдака-князялайдака=-кня+зя345417beназоўнік
45363марыінаймары+інай346035beпрыметнік
45364мужык-запальшчыкмужы=к-запа+льшчык346403beназоўнік
45365мушкай-радзімкайму=шкай-радзі+мкай346441beназоўнік

Перайсці да старонкі апрацоўкі невядомых слоў.

We would be glad to receive your feedback and suggestions via e-mail corpus.by@gmail.com.
Our other prototypes: corpus.by, ssrlab.grid.by (mirror with extensions), ssrlab.by.