Unknown Words Processor BE EN RU ?

Табліца: 'words_processed' (Папярэднія 100)


idwordaccentunknown_word_idlanguagecategory
49601вылезаниявылезания+401975ru?
49602УАЗУА+З428591ruабрэвіятура
49603СКИДКАСКИ+ДКА455671ruназоўнік
49604УЗНАТЬУЗНА+ТЬ455672ruдзеяслоў
49605БРЕНДОВЫХБРЕ+НДОВЫХ455661ruпрыметнік
49606НАЖМИТЕНАЖМИ+ТЕ455667ruдзеяслоў
49607зелёныйзелё+ный445403ruпрыметнік
49608мгумгу+346126ruабрэвіятура
49609арбитрамиарби+трами458688ruназоўнік
49610ЗначительнаяЗначи+тельная458690ruпрыметнік
49611контрактуконтра+кту458691ru?
49612дверейдвере+й445370ruназоўнік
49613РАСПРОДАЖАРАСПРОДА+ЖА457928ruназоўнік
49614ТоляТо+ля440141ruімя ўласнае
49615малообеспеченныхма=лообеспе+ченных458629ruпрыметнік
49616чудесачудеса+353249ruназоўнік
49617историко-этнографическийисто=рико-этнографи+ческий202519ruпрыметнік
49618бедностибе+дности452410ruназоўнік
49619Российско-БелорусскогоРосси=йско-Белору+сского202564ruпрыметнік
49620МашеровскиеМашеровские+202539ruпрыметнік
49621эвмэ+вм469607beабрэвіятура
49622ВаряВа+ря470961ruімя ўласнае
49623научно-практическойнау=чно-практи+ческой204467ruпрыметнік
49624ГарабецГарабе+ц200900beімя ўласнае
49625ПатапавайПата+павай201129beімя ўласнае
49626прыпаданнепрыпада+нне201924beназоўнік
49627компьютернаякомпью+терная101994ruпрыметнік
49628МозырьМо+зырь204464ruімя ўласнае
49629ГрГУГрГУ+182620ruабрэвіятура
49630ЦНСЦНС444343beабрэвіятура
49631ЦНСЦНС444343ruабрэвіятура
49632БрДУБрДУ+100704beабрэвіятура
49633АляхновічАляхно+віч173197beімя ўласнае
49634старейшеестаре+йшее469589ruпрыметнік
49635ломоносоваломоно+сова469540ruімя ўласнае
49636МікашэвічыМікашэ+вічы440831beімя ўласнае
49637МогилёвМогилё+в409438ruімя ўласнае
49638ОписаниеОписа+ние458739ruназоўнік
49639карыстуеццакарысту+ецца469533beдзеяслоў
49640мяжахмяжа+х469553beназоўнік
49641мяжамімяжа+мі469552beназоўнік
49642пошукепо+шуке469574beназоўнік
49643размаўленняразмаўле+ння469583beназоўнік
49644ЕлАЗЕлА+З444798beабрэвіятура
49645ЕлАЗЕлА+З444798ruабрэвіятура
49646паравербальнуюпа=раверба+льную457641ruпрыметнік
49647холдингехо+лдинге458704ruназоўнік
49648цытуемыхцыту+емых469597beпрыметнік
49649экстранайэ+кстранай444344beпрыметнік
49650вечернемвече+рнем445351ruпрыметнік
49651хоббитхо+ббит445522ruназоўнік
49652хоббитухо+ббиту445528ruназоўнік
49653міждысцыплінарныемі=ждысцыпліна+рные469547beпрыметнік
49654міссіймі+ссій469548beназоўнік
49655бегутбегу+т265021ruдзеяслоў
49656художественномхудо+жественном276500ruпрыметнік
49657посвященнойпосвяще+нной204468ruпрыметнік
49658хлёсткаяхлё+сткая352784ruпрыметнік
49659кольцамико+льцами416870ruназоўнік
49660ВитебскийВи+тебский421004ruпрыметнік
49661ГомельскийГо+мельский421128ruпрыметнік
49662ЛеванцэвічЛеванцэ+віч421526beімя ўласнае
49663перецпе+рец399867ruназоўнік
49664забылзабы+л392724ruдзеяслоў
49665АртёмАртё+м402183ruімя ўласнае
49666землёйземлё+й429227ruназоўнік
49667тьметьме+370236ruназоўнік
49668ребромребро+м312853ruназоўнік
49669РНПЦРНПЦ420130be?
49670дыскурсадыскурса+282511be?
49671паэта-мастакапаэта-мастака+182641be?
49672рабінеррабіне+р469582be?
49673широкиеширокие+194503ru?
49674голкахголка+х301614beпрыназоўнік

Перайсці да старонкі апрацоўкі невядомых слоў.

We would be glad to receive your feedback and suggestions via e-mail corpus.by@gmail.com.
Our other prototypes: corpus.by, ssrlab.grid.by (mirror with extensions), ssrlab.by.