Unknown Words Processor BE EN RU ?

Табліца: 'words_processed' (Папярэднія 100)


idwordaccentunknown_word_idlanguagecategory
49501леакадзіюлеака+дзію260849beназоўнік
49502лебедзевале+бедзева260850beназоўнік
49503лебедзеўле+бедзеў260851beназоўнік
49504лебедулебеду+260852beназоўнік
49505лебядзяналебядзя+на260854beназоўнік
49506лебядзянлебядзя+н260855beназоўнік
49507легатовічлегато+віч260856beназоўнік
49508легкавічоклегкавічо+к260857beназоўнік
49509ледзьвале+дзьва260858be?
49510лелявелемлеляве+лем260864beназоўнік
49511лемяхілемя+хі260865beназоўнік
49512леначкале+начка260866beназоўнік
49513лесавічылесавічы+260868beназоўнік
49514лесачкахле+сачках260869beназоўнік
49515лесачкіле+сачкі260870beназоўнік
49516летувелетуве+260873beназоўнік
49517летувойлетуво+й260876beназоўнік
49518леціцёлеціцё+260877beдзеяслоў
49519лешчукалешчука+260879beназоўнік
49520лёгка-лёгкалё=гка-лё+гка260881beпрыслоўе
49521лёзунгаўлё+зунгаў260883beназоўнік
49522ЯкубёнакЯкубёна+к410741be?
49523хацеухаце+у263673beдзеяслоў
49524аповесциапо+весци431421ruназоўнік
49525адправілісьадпра+вілісь433870beдзеяслоў
49526злавицьзлави+ць433877ruдзеяслоў
49527знайшойзнайшо+й433878beдзеяслоў
49528интэрнатеинтэрна+те433879ruназоўнік
49529кляткуклятку+433880beназоўнік
49530лисцикли+сцик433882ruназоўнік
49531лисцикамли+сцикам433883ruназоўнік
49532МішайМі+шай433886beімя ўласнае
49533серебрыстайсеребры+стай433893ruпрыметнік
49534спатрэбиццаспатрэ+бицца433894beдзеяслоў
49535таполитапо+ли433895beназоўнік
49536таямничаетаямни+чае433896beпрыметнік
49537тэле-прыемникамтэ=ле-прые+мникам433897beназоўнік
49538тэлепрыемнікатэ=лепрые+мніка433898beназоўнік
49539узманицьузмани+ць433899beдзеяслоў
49540пінчукоўпінчуко+ў290438beназоўнік
49541рошчыро+шчы367776beназоўнік
49542МПМК-МПМК-432661beабрэвіятура
49543займаусязайма+уся433876beдзеяслоў
49544марыума+рыу433884beдзеяслоў
49545НазаутраНаза+утра433887beпрыслоўе
49546паклаупакла+у433889beдзеяслоў
49547сваимсваи+м181030beзайменнік
49548ПалангаПала+нга216611ruімя ўласнае
49549ПалангаПала+нга216611beімя ўласнае
49550ярка-аранжавыяя=рка-ара+нжавыя432590beпрыметнік
49551акварыўмныяаква+рыўмныя432584beпрыметнік
49552ПятралявіцкайПятраляві+цкай432688beімя ўласнае
49553аутаматычнайаутаматы+чнай433873beпрыметнік
49554ДэйзіДэ+йзі432585beімя ўласнае
49555пёсікпё+сік262088beназоўнік
49556нестне+ст261563beназоўнік
49557пацёкіпацё+кі262006beназоўнік
49558пацёкаміпацё+камі272524beназоўнік
49559пацёркіпацё+ркі289986beназоўнік
49560шчакамшчака+м297299beназоўнік
49561прашпектпрашпе+кт273211beназоўнік
49562стародстаро+д369130beназоўнік
49563ЛолЛо+л402007beвыклічнік
49564ЛолЛо+л402007ruвыклічнік
49565ЛідачкаЛі+дачка388114beімя ўласнае
49566беситебе+сите403009ruдзеяслоў
49567ПітэрПі+тэр135496beімя ўласнае
49568ЗначонакЗначо+нак432821beімя ўласнае
49569АверсэвАверсэ+в171834beімя ўласнае
49570падарпада+р309509beназоўнік
49571паўсекундыпаўсеку+нды310514beназоўнік
49572разэтакразэ+так367470beназоўнік
49573рэзануларэзану+ла350175beдзеяслоў
49574несалодканесало+дка288059beпрыметнік
49575вострауво+страу433875beназоўнік
49576шчымілашчымі+ла297319beдзеяслоў
49577хмарыныхма+рыны296240beназоўнік
49578датумкаладату+мкала342629beназоўнік
49579кудысцікуды+сці306012beпрыслоўе
49580спачувальнікаўспачува+льнікаў368923beназоўнік
49581гродскагагро+дскага281444beпрыметнік
49582памылачкіпамы+лачкі289471beназоўнік
49583няслабанясла+ба288437beпрыметнік
49584насельніцтанасе+льніцта287565beназоўнік
49585хмурнаватахмурнава+та352812beназоўнік
49586ненадрукаваныхненадрукава+ных363691beпрыметнік
49587гырчалігырча+лі281600beдзеяслоў
49588ПіншчыныПі+ншчыны374100beімя ўласнае
49589малодостьмалодо+сть437055be?
49590лемантавацьлемантава+ць345505be?
49591accessdateaccessdate420510??назоўнік

Перайсці да старонкі апрацоўкі невядомых слоў.

We would be glad to receive your feedback and suggestions via e-mail corpus.by@gmail.com.
Our other prototypes: corpus.by, ssrlab.grid.by (mirror with extensions), ssrlab.by.