Unknown Words Processor BE EN RU ?

Табліца: 'words_processed' (Папярэднія 100)


idwordaccentunknown_word_idlanguagecategory
47801альбрэхтуальбрэ+хту258497beназоўнік
47802альгердаўальге+рдаў258498be?
47803альжаюа+льжаю258499be?
47804альхімовічальхімо+віч258500beназоўнік
47805альцкаеа+льцкае258502beпрыметнік
47806аляксашкаалякса+шка258503beназоўнік
47807амадзісаамадзі+са258504beназоўнік
47808амадзісамамадзі+сам258505beназоўнік
47809амброжыкамбро+жык258506beназоўнік
47810амвросіамвро+сі258507beназоўнік
47811амеліюаме+лію258508beназоўнік
47812аміляюамі+ляю258509beназоўнік
47813аміньамі+нь258510be?
47814амшарокамшаро+к258512beназоўнік
47815амэрыкуамэ+рыку258513beназоўнік
47816лічалі+ча306494be?
47817КрыжаўзвіжанскіКрыжаўзві+жанскі179235beпрыметнік
47818АлесяуАле+сяу427259be?
47819панічыкупа+нічыку261907beназоўнік
47820так-тата+к-та263264be?
47821чымсічы+мсі263940beзайменнік
47822напісына+пісы271053beназоўнік
47823нездаваленнянездавале+ння271281beназоўнік
47824пакрыўджанпакры+ўджан272112beдзеепрыметнік
47825шапка-кучомкаша=пка-кучо+мка276990beназоўнік
47826відзенві+дзен280005be?
47827няіменнаняіме+нна288390beпрыслоўе
47828падзячанпадзя+чан289157be?
47829відаюві+даю300336beназоўнік
47830дзервяныдзервя+ны342746beназоўнік
47831засохшыязасо+хшыя359230beдзеепрыметнік
47832карцішкікарці+шкі360729beназоўнік
47833скрабнуласкра+бнула368542beдзеяслоў
47834васіва+сі259003beназоўнік
47835толькуто+льку275474beназоўнік
47836загаварза+гавар283036beназоўнік
47837агледзіўагле+дзіў339622beдзеяслоў
47838п'ецеп'е+це349203beдзеяслоў
47839схіліласьсхіліла+сь351343beдзеяслоў
47840паходапахо+да272504beназоўнік
47841крывічоў-палачанкрывічо=ў-палача+н305932beназоўнік
47842ГародняГаро+дня384457beназоўнік
47843ПатоцкамуПато+цкаму384847beназоўнік
47844НыНы+427387be?
47845ПанёхалаПанё+хала428195beдзеяслоў
47846пардкрадаццапардкрада+цца428196beдзеяслоў
47847ЛитовскомЛито+вском25126ruпрыметнік
47848вучыцелькавучы+целька192357beназоўнік
47849Ай-яй-яйАй-яй-я+й218495beвыклічнік
47850абсталяваньнеабсталява+ньне264315beназоўнік
47851мясьцінумясьці+ну270847beназоўнік
47852граеццагра+ецца281399beдзеяслоў
47853дайшоўшыхдайшо+ўшых281731beдзеепрыметнік
47854кнігадруккнігадру+к285207beназоўнік
47855лета-песняле=та-пе+сня285906beназоўнік
47856лета-святале=та-свя+та285907beназоўнік
47857палынняпалыння+289408beназоўнік
47858асьветнікасьве+тнік298829beназоўнік
47859азнаямленьнеазнаямле+ньне354410beназоўнік
47860голкайго+лкай357336beпрыметнік
47861няйня+й364125be?
47862комбіко+мбі382888beназоўнік
47863дэпутатскидэпута+тски427262beпрыметнік
47864шницэльшни+цэль427624ruназоўнік
47865насіццапанасі+ццапа428194beдзеяслоў
47866вопытаво+пыта94724beназоўнік
47867МамонічаўМамо+нічаў132001beназоўнік
47868ТацішчаўТаці+шчаў143552beназоўнік
47869литовскихлито+вских159638ruпрыметнік
47870ГарабурдаГарабурда+163844beназоўнік
47871МамонічыМамо+нічы184527beназоўнік
47872Галіцка-ВалынскагаГа=ліцка-Валы+нскага216516beпрыметнік
47873irir219488???
47874гепцинатгепцина+т230251ruназоўнік
47875ананяана+ня258514beназоўнік
47876анапыана+пы258515beназоўнік
47877андраюкандраю+к258516beназоўнік
47878андрэйкіандрэ+йкі258517beназоўнік
47879андрэйкоандрэ+йко258518beназоўнік
47880андрэйкуандрэ+йку258519beназоўнік
47881анежкаане+жка258520beназоўнік
47882анелькаюане+лькаю258521beназоўнік
47883анічагусенькіанічагу+сенькі258522be?
47884анодысьано+дысь258524be?
47885антанасантана+с258525beназоўнік
47886антосеваанто+сева258526beпрыслоўе
47887антосікаанто+сіка258527beназоўнік
47888антось-філосафанто=сь-філо+саф258528beназоўнік
47889антысілаа=нтысі+ла258530beназоўнік

Перайсці да старонкі апрацоўкі невядомых слоў.

We would be glad to receive your feedback and suggestions via e-mail corpus.by@gmail.com.
Our other prototypes: corpus.by, ssrlab.grid.by (mirror with extensions), ssrlab.by.